97/07/27

مطالب در گروه لکسوس

مطالب کاروال در گروه لکسوس

بررسی فنی لکسوس LC 500 کوپه
از زمان لکسوس LFA تاکنون، لکسوس خودرویی به پویایی LC 500 معرفی نکرده بود بنابراین این خودرو را می‌توان آغازگر عصری جدید با خودروهایی پویاتر در لکسوس دانست.
اطلاعات بیشتر